Dawn Rothenbacher
North Carolina
Minzhy Fong
California
Vivian Windle
California