Dawn Rothenbacher
North Carolina
Minzhy Fong
California